v7jWLedVja8UuwDXvLJtnC5NA38yaE3JZw
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
99971.9545995999971.954599590.00000000