v838buv2MXM1NKnt1DjFRKz9aYZsqWzwNz
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
99995.7157740499995.715774040.00000000