v87TcYV645Y45iS9g8RWayC22txPpyrnbK
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
99981.3510739499981.351073940.00000000