v88LuqVFKRgXQSDLt72DAU6gvRkGg7BiYU
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
88016.5874591888016.587459180.00000000