v8ySpeMXv4VEJvV2ZHMXbVVL8dUygmzVaH
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
1000.000000004092.922000003092.92200000