vJR4JCGreWoxbRF5YfY3sdSYLdwacB1Zwb
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
0.000000005009.415977405009.41597740