vPT1pJ4QjCX4H2B79PxnYhBUyu8RviSMKA
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
99971.0185769999971.018576990.00000000