vPjCYshLeDxBrmYFogqHzktwpQxNPYPR18
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
91645.2755711091645.275571100.00000000