vSPVfwMqam5Kz9G7yMw2a93RxhkM4KxCzw
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
1057.750000001203.81000000146.06000000