vVEnZjsyHU9zLMFKJxw9wTxWqgthsYtg4J
送信合計 (VTN)受信合計 (VTN)残高 (VTN)
3054.0300000010604.320000007550.29000000